PLANLAMA HİZMETLERİ

PLANLAMAYA YÖNELİK ARAŞTIRMA VE ANALİZ ÇALIŞMALARI

Çeşitli tür ve ölçeklerdeki planlama çalışmalarına altlık olacak planlama alanına ilişkin araştırma, etüt, analiz ve değerlendirme çalışmaları ile raporlama hizmetleri

BÖLGESEL VE KENTSEL GELİŞİM ŞEMALARI, MASTER PLANLAR

Mekâna ait tüm ölçeklerdeki planlama çalışmalarında, öncelikle ana plan kararlarına altlık teşkil etmek üzere mekânsal stratejilerin belirlendiği strüktürel (yapısal) plan tarzında gelişme şeması hazırlanmakta ve sonrasında plan kararlarına geçiş yapılmaktadır. Gelişme şemaları oluşturulurken yerleşmeye dair makroform özellikleri, planlama alanının/mekânın sosyal, ekonomik, coğrafi anlamda sorgulanması, gelişme ve ulaşım aks ve yönleri, fonksiyonel ilişkiler ve sektörel analizler çerçevesinde oluşturulan sentez üzerinde strateji ve model kurguları saptanmakta plan için yol haritası çıkarılmaktadır.

ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI

Üst Ölçekli Plan Niteliğinde Çevre Düzeni Planı Hazırlanması Hizmetleri;
 
Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Konya İl Bütünü 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Yalova İl Bütünü 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği 1/25000 Ölçekli İlave-Revizyon Çevre Düzeni Planı, Antalya-Manavgat-Oymapınar Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Antalya-Manavgat-Çenger Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Muğla-Milas-Çökertme Turizm Merkezi 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, firmamızca gerçekleştirilen çevre düzeni planı çalışmalarından bazılarıdır. Yine değişik yerleşmelere ait devam eden çevre düzeni planı ve nazım imar planı çalışmaları bulunmaktadır.

İMAR PLANLARI (NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANLARI)

Plan kademelenmesi içerisinde en altta yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planından oluşan alt ölçekli planlama hizmetleri

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI

İlgili mevzuatta bir planlama ekibince yapılması öngörülen doğal sit, kentsel sit, arkeolojik sit veya tarihi sit alanlarına yönelik koruma amaçlı imar planı hazırlanması hizmetleri

TURİZM MERKEZİ PLANLARI / TURİZM AMAÇLI PLANLAR

Turizm alan ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dâhilindeki alanlarda koruma-kullanma dengesi içinde sürdürülebilir bir turizmin gelişimine yönelik yapılan planlama hizmetleri

KIYI-LİMAN-YAT LİMANI PLANLARI

Liman, iskele, yat limanı, yat çekek yeri, balıkçı barınağı, kruvaziyer limanı vb. deniz yapıları ile yerleşme alanları kapsamında, denizden dolgu yapılmak suretiyle kazanılan alanlardaki kentsel alan kullanımlarına yönelik imar planı hazırlanması hizmetleri
 
Ayrıca 3621 Kıyı Kanunu kapsamında hazırlanan dolgu imar planlarının onayına kadar geçen süreçte, ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşlerin toplanması vb. tüm iş ve işlemlerin takibi konusunda müşavirlik hizmetleri

KENTSEL DÖNÜŞÜM-YENİLEMEYE DÖNÜK PLANLAMALAR

Kentsel dönüşüm; yoğun ve çarpık olarak yapılaşmış dokular ile birlikte köhneleşmiş ve yıpranmış dokuların, çöküntü alanlarının ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel tüm koşullar dikkate alınarak kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü olarak ifade edilmektedir.
 
Yeniden canlandırma, yeniden geliştirme, rehabilitasyon, entegrasyon gibi değişik yöntemlerle ele alınan kentsel dönüşüm/yenileme projelerinde; kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan kente kazandırılması amaçlanan kentsel alanlar, farklı bir yaklaşımla imar planı - kentsel tasarım - peyzaj düzenlemesi ve gerekli durumlarda da mimari avan proje düzeyinde ve bütünlüğü içinde ele alınmaktadır. Planlama alanının özellikleri gereği şehir plancısı, harita mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, sosyolog gibi farklı meslek dallarından kişilerden oluşan disiplinler arası planlama ekibi çalışmasını gerektiren türdeki plan/proje hizmetleri